قتل عام و کشتار مردم حوله توسط اردوی سوریه باعث به حرکت آمدن سازمان ملل متحد شد.

شورای امنیت سازما ن ملل متحد که به اساس دعوت انگلستان به شکل اظطراری تشکیل جلسه داد ، سوریه را شدیدا محکوم نمود.

قتل عام و کشتار مردم حوله توسط اردوی سوریه باعث به حرکت آمدن سازمان ملل متحد شد.
Posted 28.05.2012 07:27:03 UTC
Updated 28.05.2012 07:27:03 UTC

قتل عام و کشتار مردم حوله توسط اردوی سوریه باعث به حرکت آمدن سازمان ملل متحد شد.

شورای امنیت سازما ن ملل متحد که به اساس دعوت انگلستان به شکل اظطراری تشکیل جلسه داد ، سوریه را شدیدا محکوم نمود.

شورای امنیت ۱۵ عضوی که تحت ریاست دوره یی آذربایجان تشکیل جلسه داد ، به اتفاق ارا کشتار حوله را تقبیح نمودند.

شورای امنیت ، ازقتل ۱۰۸ نفر غیر نظامی را که ۳۲ تن آن را اطفال تشکیل میدهد ، نیروهای امنیتی سوریه را مسئول شناختند.

مارک لایال گرانت نماینده انگلستان گفت ، « اداره سوریه اعلام نموده که درمنطقه تانک وجود ندارد ، این یک دروغ روشن است. شهادت ناظران استفاده شدن از تانک را نشان میدهد. »

اما اداره اسد ادعا مینماید که درین قتل عام مسئولیت ندارد.

بشارجفری نماینده دایمی سوریه درسازمان ملل متحد طی اظهاراتی که داشت ، درحالیکه مخالفان مسلح سوریه را مسئول قتل عام دانست گفت تحقیقات لازمی را درباره قتل عام آغاز نموده اند.

آخرین خبر