موج خشونت در عراق ادامه دارد .

در حملات واقع در شهرهای مختلف عراق ، ۱۵ نفر کشته شدند

موج خشونت در عراق ادامه دارد .
Posted 02.05.2013 13:09:52 UTC
Updated 02.05.2013 13:09:52 UTC

موج خشونت در عراق ادامه دارد .

در حملات واقع در شهرهای مختلف عراق ، ۱۵ نفر کشته شدند .

در شهر فلوچه عراق ، یک انتحارگر بمبی را که به بدن خود وصل کرده بود ، در جمع یک گروه مخالف با القاعده منفجر ساخت .

در انفجار ۶ نفر جان باختند .

در حملات واقع در بیجی ، رامادی و بغداد نیز ، ۹ تن منجمله عده ائی مامور پلیس کشته شدند .