یک سرباز امریکایی درافغانستان وحشت پخش نمود.

یک عسکر امریکایی که در داخل شهرکندهار بالای غیرنظامیان آتش گشود سپس وارد خانه گردیده زیرآتش باران مرمی ۱۶ تن را به قتل رسانید.

یک سرباز امریکایی  درافغانستان وحشت پخش نمود.
Posted 12.03.2012 08:00:57 UTC
Updated 12.03.2012 08:00:57 UTC

یک سرباز امریکایی که از قطعه عسکری خویش فرار نموده بود درافغانستان وحشت پخش نمود.

یک عسکر امریکایی که در داخل شهرکندهار بالای غیرنظامیان آتش گشود سپس وارد خانه گردیده زیرآتش باران مرمی ۱۶ تن را به قتل رسانید.

درین حادثه که فلم های وحشناک را به خاطر می آورد، ده نفر دیگر مجروح شدند.

حوالی ساعات صبح وقت از قطعه مربوطه اش که درکندهار موقعیت داشت فرارنمود و درشهروحشت بارید.

این سرباز امریکایی که حالت توازن روانی خود را از دست داده بود ، باسلاح اتوماتیک دست داشته امریکایی خود به چهارطرف آتش گشود.

این سربازکه دیگرچشمانش را خون گرفته بود ، صرفا به کشتار انسانهای روی جاده اکتفا نکرد وداخل منازل مسکونی گردید.

با هرکسی که مقابل شد بدون تفکیک زن ، طفل ، پیرجوان همه را به رگبار گلوله بست.

این سربازجانی امریکایی که پس از کشتارو قتل عامی که تصورمنظره وحشتناکش موی دربدن انسان راست میسازد ، مثل اینکه هیچ حادثه ای رخ نداده باشد به قطعه مربوطه برگشت و بعدا تحت توقیف قرارداده شد.

نیروی چندین ملیتی تحت رهبری ناتو که درافغانستان فعالیت مینماید ، به نسبت وقوع این حادثه وحشتناک ازمردم افغانستان و حاکمیت کابل معذرت خواست و علاوتا از آغاز تحقیقات خبرداد.

این سرباز که اسمش افشانشده است اعلام گردید که به رتبه خورد ظابط میباشد.

در افغانستان در اثرعکس العملی که دربرابر سوختاندن اوراقی از قران کریم دریکی از قرار گاه های نظامی امریکایی رونماگردیده بود مجموعا ۴۵ نفر کشته شدند که ازانجمله ۶ سرباز امریکایی و ۳۹ غیرنظامی شهروند افغانستان بودند.

گفته میشود که این حادثه وحشتناک سبب میگردد که اداره حامدکرزی که در افغانستان از جانب واشینگتن حمایت میگردد با مشکلات زیادی مواجه شده و دست سازمان تروریستی طالبان بیشتر تقویت گردد.

آخرین خبر